Khúc Xạ Kế Đo Độ Brix Và Độ Chua Quả Có Múi PAL-BX/ACID 1 MASTER KIT (Citrus)