Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 36x30, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 23x18 - Bịch, túi bầu ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 30x28, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 28x25, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 26x21, 1kg ...

Giá: 35.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 21x17- Bịch, túi bầu 21x17; ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 18x16 - bịch, túi bầu ươm ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm ươm cây 16x14 - bịch, túi bầu ươm ...

Giá: 40.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu nhựa mềm (Bịch, Túi bầu) ươm cây 10x10, 1kg ...

Giá: 65.000 - 75.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019

Chậu Nhựa Mềm Ươm Cây 8x8

Giá: 78.000 - 88.000 đ

Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội

29-08-2019