BÁN NGỰA BẠCH THƯƠNG PHẨM

Giá: 60.000.000 đ/con

Dương Thành - Phú Bình - Thái Nguyên

11-06-2018

BÁN NGỰA BẠCH CHĂN NUÔI

Giá: 27.000.000 đ/con

Dương Thành - Phú Bình - Thái Nguyên

26-05-2018

BÁN NGỰA BẠCH SINH SẢN

Giá: 45.000.000 đ/con

Dương Thành - Phú Bình - Thái Nguyên

26-05-2018