Khúc xạ kế đo độ ngọt brix và độ chua PAL-BX/ACID F5 MASTER KIT (Trái cây)